http://www.ostatnimohikanie.pl/forum/

Regulamin Rajd Motocykli Zabytkowych R. O. W.
http://www.ostatnimohikanie.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=1228
Strona 1 z 1

Autor:  Gawlo [ 03 Lip 2016 22:03 ]
Temat postu:  Regulamin Rajd Motocykli Zabytkowych R. O. W.

REGULAMIN RAJD MOTOCYKLI ZABYTKOWYCH
RYBNICKIEGO OKRĘGU WĘGLOWEGO 2016Organizator: Stowarzyszenie Miłośników Weteranów Szos "OSTATNI MOHIKANIE"
Data, miejsce (start i meta): 8-10 07. 2016 Dom Przyjęć i Rekreacji Rodzinnej SIOŁO Gaszowice ul. Łąkowa 5
www.siolo.eu

Rejestracja: sobota 09. 07. 2016 godz. 8:00-9:30
Start: sobota 09. 07. 2016 godz. 10:00
Meta: sobota 09. 07. 2016 godz. ok.17:30

CEL IMPREZY:
-wyłonienie zwycięzcy, II i III miejsca w RAJDZIE MOTOCYKLI ZABYTKOWYCH RYBNICKIEGO OKRĘGU WĘGLOWEGO,
-Rajd jest etapem rywalizacji w celu wyłonienia Mistrza Śląska, I i II Wicemistrza Okręgu Pojazdów Zabytkowych na rok 2016, w konkurencji motocykli w klasach: pre-1960 i post-1960, przy czym datą graniczną jest 31 grudnia 1960 roku,
z pośród zawodników z ważną legitymacją PZMot.

Korzyści ogólne:
- popularyzacja zabytkowej motoryzacji,
- propagowanie zasad bezpiecznej jazdy,
- krzewienie kultury motoryzacyjnej i walorów krajoznawczych okolic Rybnika,
- zintegrowanie miłośników zabytkowej motoryzacji.

WŁADZE RAJDU:
Komandor rajdu - Paweł Holona
Koordynacja załóg - Aleksander Kasperek
Kierownik prób - Tomasz Roskoszek
Trasa/Weryfikator - Tomasz Stodołka
Komisja obliczeń - Wiesława Holona
Pomoc techniczna - Rafał Janas

UCZESTNICTWO:
W rajdzie uczestniczą kierowcy i piloci pojazdów z napędem mechanicznym, o wysokim stopniu oryginalności, wyprodukowanych do 31.12.1985 r., zachowanych i utrzymanych w warunkach historycznie właściwych, znajdujących się w posiadaniu osoby lub organizacji, która go konserwuje ze względu na wartość techniczną i historyczną, a nie jako środek codziennego transportu, z ważnym badaniem technicznym i aktualną polisą OC. Pojazdy młodsze mogą zostać dopuszczone do udziału w imprezie po uzgodnieniu z Organizatorem. Pojazdy powinny być wyposażone zgodnie z wymogami „kodeksu drogowego” i zachowane w jak najwyższym stopniu oryginalności.
Załoga składa się z kierowcy, posiadającego ważne prawo jazdy i dowód rejestracyjny pojazdu, i/lub pilota.
Dopuszcza się dodatkową liczbę pasażerów, zgodnie z dopuszczalną liczbą miejsc wpisaną w dowód rejestracyjny.
Dodatkowi pasażerowie, nie mogą brać udziału w wykonywaniu zadań punktowych.
Załoga ma obowiązek stawienia się na wszystkich punktach kontrolnych i zaliczeniem wszystkich konkurencji/prób w kolejności wymienionej w karcie drogowej.
Uczestnikami rund mogą być również kierowcy nie zrzeszeni w klubach pod warunkiem przedstawienia wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez Organizatora. Nie są oni jednak klasyfikowani w MŚPZ. Uczestnicy rund mają obowiązek umieszczenia na pojazdach numerów startowych oraz naklejek sponsorów imprezy w widocznych miejscach według wskazań Organizatora.

ZGŁOSZENIA I WPISOWE
Udział należy zgłosić Organizatorowi co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem imprezy, na formularzu zgłoszenia.
Uczestnicy, którzy zgłosili swój udział zgodnie z wytycznymi, a nie otrzymali odmowy od Organizatora, automatycznie są upoważnieni do udziału w imprezie
Przyjęcie zgłoszeń w terminie krótszym, niż 30 dni przed datą rozpoczęcia rundy uzależnione jest od decyzji Organizatora.
Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia.
Udział w imprezie należy zgłosić do 10.06.2016r przesyłając wypełniony formularz zgłoszenia na adres mailowy weteran@ostatnimohikanie.pl
Wpisowe wynosi:
- 50 zł od uczestnika/członka załogi (jedna osoba) w piątek, 45 zł w sobotę
- dzieci do lat 12: uczestnictwo jest darmowe, lecz nie otrzymują one wyżywienia.
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują bez dodatkowych opłat:
-pełną dokumentację dotyczącą rundy, a w tym materiały rajdowe, parking strzeżony
Koszty zakwaterowania ( nie obejmuje domków), wyżywienia w zależności od wybranej opcji dostępnej podczas pobytu na terenie ośrodka i na trasie Rajdu.

PRZEBIEG RAJDU:
Aktualny ramowy regulamin MŚPZ musi być przez Organizatora umieszczony w widocznym i ogólnie dostępnym miejscu od początku imprezy do jej zakończenia
Każdy pojazd musi być sprawny technicznie i posiadać ważny wpis przeglądu technicznego w dowodzie rejestracyjnym oraz ważne ubezpieczenie OC.
Przed startem organizator może sprawdzić stan, wyposażenie oraz dokumenty pojazdu.
Trasa rajdu składa się z jazdy okrężnej, o zalecanej długości min. 20 km, zakończoną punktem kontroli czasu (PKC), oznaczonym tablicami zgodnie z regulaminem FIA w kolorze żółtym, ustawionymi w odległości 25 m przed PKC.
Przejazd należy wykonać zgodnie z opisem trasy (itinerer) dostarczonym przed startem.
Ponadto zadaniem załogi jest wykonanie prób sprawnościowych SZ, wykonanie zadań na trasie oraz zgłoszenie się w wyznaczonym czasie na PKC i metę.
Próba sprawnościowa – SZ: W wyznaczonym w opisie trasy miejscu należy wykonać próbę pojazdem zgłoszonym przez uczestnika do startu w rajdzie, zgodnie z opisem dostarczonym przez sędziego i stosując się do jego uwag. Start – przednia oś motocykla na linii, meta – linia między osiami pojazdu (dotyczy SZ).
Punkt kontroli przejazdu – PKP: Punktami Kontroli Przejazdu są miejsca oznaczone czerwonymi tablicami ze znakiem pieczątki.
Runda może obejmować:
-bezobsługowe PKP- do tego celu mogą być wykorzystane jedynie znaki drogowe zgodne z kodeksem drogowym i tablice organizatora, które muszą być wcześniej zaprezentowane na odprawie oraz szczegółowo opisane w materiałach rajdowych, typu prezentacja zdjęć mijanych obiektów i inne, wg opisu w Karcie Drogowej. Należy je wpisywać kolejno w Karcie Drogowej.
Punkt kontroli czasu – PKC znajduje się na trasie jak i na końcu rajdu - meta. Oznaczony będzie czerwoną tablicą z symbolem zegara.
Spójnym elementem rywalizacji w Rajdzie są:
-konkurs Elegancji, polegający na ocenie zgodności wyglądu załogi z rocznikiem pojazdu oraz estetycznym wyglądem pojazdu.
-zadania testowe w liczbie do 5 z prawa o ruchu drogowym, wybrane z oficjalnego na dany rok testowego zestawu pytań, dopuszcza się przygotowanie przez Organizatora pytań na podstawie obowiązującej Ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Łączne spóźnienia podczas jednego dnia imprezy nie mogą przekroczyć 40 minut, a na PKC lub metę 20 minut. Przekroczenie tego spóźnienia w pierwszym lub kolejnych dniach imprezy powoduje otrzymanie 150% punktów najgorszego wyniku za dany dzień.
PKC, PKP i meta są czynne przez 20 minut po regulaminowym czasie przejazdu ostatniego uczestnika imprezy.
Uczestnik, który nie wystartował w jednym dniu imprezy może być sklasyfikowany, ale otrzymuje punkty w wysokości 150% najgorszego wyniku danego dnia.
Kolejność wykonywania prób lub zadań odbywa się według kolejności zgłoszenia gotowości do wykonania zadania.
Oczekiwanie z winy Organizatora na wykonanie zadania lub próby ponad 3 minuty, powoduje neutralizację czasu, którą uczestnik automatycznie rozlicza według dokonanej poprawki.
Dodatkowy czas, niezbędny do wykonania zadań nie liczonych w punktacji imprezy (np. zwiedzanie obiektów), nie może wchodzić w regulaminowy czas przeznaczony na jazdę okrężną po trasie Rajdu
Uczestnik zobowiązany jest do przejechania trasy według otrzymanego od Organizatora itinerera lub mapy oraz zaliczenia wszystkich prób i zadań w kolejności wymienionej w karcie drogowej.
Na rundzie dopuszcza się holowanie pojazdu tylko na jednym etapie. Holowanie na kolejnych etapach skutkuje otrzymaniem 10 pkt. karnych za każdy etap, na którym pojazd był holowany.
Zadania testowe nie mogą być wydawane uczestnikom rundy do rozwiązania na trasie etapu.
Za niedojechanie na metę rundy, Uczestnik otrzymuję maksymalną ilość punktów karnych zgodnie z Regulaminem za wszystkie ominięte z tego powodu elementy rundy. Ostateczne miejsce w rundzie wynika z sumowania wszystkich punktów karnych, tak jak dla pozostałych Uczestników.

PUNKTACJA:
Uczestnicy imprezy klasyfikowani są punktami ujemnymi:
1. Za stwierdzone usterki techniczne do 10 pkt.
2. Za jazdę na orientację na każdym odcinku punktowanym oddzielnie:
a. za każdą minutę wcześniejszego lub późniejszego wjazdu na PKC -1 pkt,
b. za ominięcie próby polegającej na prowadzeniu pojazdu - 150% najgorszego wyniku próby,
c. za ominięcie PKP - 5 pkt
d. za ominięcie bezobsługowego PKP - 3 pkt, jednak łącznie nie więcej niż 10 pkt na jednym etapie
e. za otwarcie koperty ratunkowej - 20 pkt
f. za nieuczestniczenie w konkursie elegancji - 5pkt.
3. Za każdą błędną odpowiedź z przepisów prawa o ruchu drogowym -1 pkt.
4. Za każdorazowe przekroczenie przepisów ruchu drogowego - 3 pkt, ale łącznie na rundzie nie więcej niż 10 pkt.
5. Za wszystkie próby nie polegające na prowadzeniu pojazdu, podczas imprezy - do 5 pkt. łącznie.

OCENY PRÓB SPRAWNOŚCI KIEROWANIA POJAZDEM -SZ:
Czas liczony jest z dokładnością do 0,5 sekundy. Za każdą 1 sekundę czasu próby Uczestnik otrzymuje 0,1 pkt; tzn. za każde 10 sekund czasu próby otrzymuje 1 pkt.
Za potrącenie lub wywrócenie słupka, przekroczenie linii półmetka, nieudany wjazd do garażu i podparcie nogą na motocyklu bez wózka bocznego dolicza się 5sek. do czasu próby.
Za przekroczenie linii mety Sz obydwoma osiami 150% najgorszego czasu.
Maksymalna ilość punktów za próbę (taryfa) 150% najgorszego czasu.
Błędne przejechanie trasy próby (taryfa) 150% najgorszego czasu.
Jeżeli próba będzie zbyt skomplikowana i w efekcie więcej niż 70% uczestników nie wykona jej poprawnie, próbę należy anulować (dotyczy również pozostałych prób)
Podczas poszczególnych rund MPPZ przeprowadzana jest dodatkowa klasyfikacja dla załóg, które osiągnęły najlepsze wyniki na próbach Sz w każdej klasie.
Trasa próby Sz nie może zakładać cofania pojazdu np. wjazd do garażu.

KLASYFIKACJA W RUNDZIE
Rajd zostaje zaliczona jako Runda MŚPZ jeśli zostało sklasyfikowanych:
co najmniej 4 motocykle dla rund motocyklowych, z klubów zrzeszonych w PZM.
W klasyfikacji indywidualnej zwycięża kierowca, który uzyskał najmniejszą ilość punktów. W przypadku równej ilości punktów decyduje lepszy wynik za próby SZ.
Punkty uzyskane w klasyfikacji indywidualnej zostają zamienione na punkty do MŚPZ:
za I miejsce 8 pkt,
za II miejsce 6 pkt,
za III miejsce 4 pkt,
za IV miejsce 3 pkt,
za V miejsce 2 pkt,
pozostali sklasyfikowani zawodnicy otrzymują po 1 pkt.


NAGRODY
Za zajęcie miejsc I, II III w klasyfikacji indywidualnej w każdej klasie - puchar.
WYJAŚNIENIA I UWAGI
Prawidłowy przejazd trasy, odpowiedzi na pytania i zadania specjalne winny być wywieszone nie później niż 30 minut po regulaminowym czasie przejazdu ostatniego uczestnika.
Zalecane jest przedstawienie wyników bieżąco po każdym dniu imprezy.
Złożenie odwołania do Jury imprezy wymaga wpłacenia kaucji w kwocie 300 złotych. W przypadku nieuzasadnionego odwołania - kaucja przepada na rzecz Organizatora.
Czas na wyjaśnienia i odwołania odnośnie wyników wynosi 30 minut od chwili wywieszenia wyników przez Organizatora imprezy. Po tym czasie wyniki są ostateczne.
Wyniki wszystkich prób muszą być nanoszone na karty drogowe uczestników.

JURY IMPREZY
W skład Jury imprezy wchodzą trzy osoby:
Przedstawiciel GKPZ lub OKPZ jako Przewodniczący Jury, Komandor imprezy, Przedstawiciel Organizatora imprezy.
W razie nieobecności wcześniej zgłoszonego Przedstawiciela GKPZ na imprezie, jego prawa i obowiązki przejmuje inny obecny Członek GKPZ. Jeżeli jest ich kilku - delegują jedną osobę ze swojego grona.
Mistrzostwa Śląska Pojazdów Zabytkowych:
Przedstawiciel GKPZ lub OKPZ, będący członkiem Jury, może być Uczestnikiem Rundy jednak nie będzie w niej klasyfikowany, ani nie otrzymuje punktów za udział w Rundzie.
Koszty zakwaterowania i wyżywienia Przedstawiciela GKPZ lub OKPZ pokrywa Organizator.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA WYNIKÓW DO MOPZ
Tytuł Mistrza Śląska otrzymuje kierowca, który uzyskał największą ilość punktów w rundach zakwalifikowanych zgodnie z regulaminem MŚPZ w danym roku kalendarzowym.
W przypadku równej ilości punktów o kolejności miejsc decyduje rok produkcji pojazdu ( start na starszym pojeździe wskazuje zwycięzcę).
W klasyfikacji klubowej wynik stanowi suma punktów do MŚPZ zdobytych przez wszystkich uczestników z danego klubu łącznie, we wszystkich klasach, podczas wszystkich rozegranych rund w danym roku. W przypadku równej liczby punktów decyduje ilość punktów zdobytych za zajęcie I miejsc na poszczególnych rundach.

NAGRODY ZA ZDOBYCIE MŚPZ
Indywidualnie w konkurencji motocykli:
- od I do III miejsca - puchar, dyplom, ew. nagroda rzeczowa
Klubowe w konkurencji motocykli:
- od I do III miejsca - puchar, dyplom

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Uczestnik imprezy może startować wyłącznie na pojeździe posiadającym bieżące dopuszczenie do ruchu drogowego.
Uczestnik jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie pojazdu w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC) i pasażerów od NW.
Organizator ubezpiecza imprezę w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC)
Uzupełnieniem niniejszego regulaminu może być komunikat Organizatora dotyczący:
- programu imprezy, poszczególnych zadań i innych zapisów, nie stojący w sprzeczności z regulaminem,
- składu osobowego kierownictwa imprezy.
Pisma, instrukcje i komunikaty Organizatora imprezy, wręczone uczestnikom przed startem do imprezy, do kolejnego etapu lub zadania, stanowią nieodłączną część niniejszego regulaminu.
Przyjęcie przez uczestnika "Karty drogowej" jest równoznaczne z akceptacją udziału w imprezie i podporządkowaniem przepisom niniejszego regulaminu.
Organizator w dniu zakończenia imprezy jest zobowiązany wręczyć pełne wyniki przedstawicielowi OKPZ.
W terminie 3 dni po imprezie Organizator zobowiązany jest dostarczyć do Biura ZO PZM wyniki
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Jury Imprezy, w którym Przewodniczący Jury ma decydujący głos.
Mistrzostwa Śląska Pojazdów Zabytkowych
W przypadku, gdy trasa rundy ma więcej niż 120 km, Organizator musi o tym poinformować w zaproszeniu na rajd.
Najpóźniej na odprawie w ostatnim dniu rundy, Organizator musi poinformować uczestników, w którym miejscu i o której godzinie zostaną wywieszone wyniki rundy

DYSKFALIFIKACJA
Niesportowe zachowanie Uczestnika lub postępowanie wbrew ogólnie przyjętym zasadom współżycia społecznego, może skutkować dyskwalifikacją w danej rundzie MŚPZ.
Wszelkie umyślne działanie Uczestnika przeciwko mieniu innych Uczestników rundy, Organizatorów lub Sponsorów podczas imprezy może skutkować dyskwalifikacją w całym sezonie MŚPZ.
Decyzja o dyskwalifikacji Uczestnika jest podejmowana przez Jury podczas imprezy lub przez OKPZ po imprezie.
Zdyskwalifikowanemu Uczestnikowi przysługuje prawo odwołania do GKPZ.
Odwołanie musi być złożone na piśmie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za szkody i straty powstałe tak w stosunku do załóg i ich pojazdów, jak i spowodowane przez załogi bezpośrednio lub pośrednio w stosunku do osób trzecich i ich mienia w czasie trwania rajdu. Uczestnikom zaleca się ubezpieczyć pojazd w pełnym zakresie. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i uzupełniania niniejszego regulaminu. Przystąpienie do rajdu jest jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych związanych z organizacją w/w imprezy oraz publikowaniem zdjęć i wyników na stronach internetowych organizatora. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w imprezie.

Strona 1 z 1 Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/